Forecasting: In hoeverre is uw bedrijf in staat om slagvaardig te anticiperen op kansen?

forecasting anticiperen op kansen bluefield finance

De wereld om ons heen wordt steeds dynamischer en kansen en bedreigingen komen steeds sneller op ons af. Moderne organisaties willen snel en slagvaardig anticiperen op deze factoren. Daarnaast is het tijdperk van big data aangebroken en lijken de mogelijkheden

eindeloos. Wat is de impact van deze ontwikkelingen op onze manier van budgetteren en vooruitblikken? We zien in toenemende mate dat rolling forecast wordt gebruikt om de toekomst voorspelbaar te maken. Hoe maakt u een inschatting van de toekomst? 

 

Om u te ondersteunen in het efficiënt toepassen van forecasting volgt hieronder een overzicht met de verschillende varianten. Iedere forecast heeft namelijk specifieke voor- en nadelen en is branchespecifiek.   

 

 

Een rolling forecast is dus niet per definitie de beste keuze om als bedrijf in te spelen op toekomstige kansen en bedreigingen. De verschillende varianten van forecasting zullen we hieronder benoemen en kort toelichten.

Variant 1: het budget tezamen met een jaareinde prognose

Naast de jaarlijkse budgetronde, wordt tevens periodiek een jaareinde prognose opgesteld. De forecast is een simpel en duidelijk proces om de verwachte resultaten uit het budget per jaareinde in te schatten.

Variant 2: het budget tezamen met een voortschrijdende prognose

Een wijziging op variant 1 waarbij niet een jaareinde prognose wordt afgegeven, maar een prognose voor een bepaalde periode vooruit, bijvoorbeeld 4 tot 6 kwartalen. 

Variant 3: de voortschrijdende prognose

Hierbij werkt de organisatie enkel met een voortschrijdende prognose en wordt vaak de prognose, welke in het 4e kwartaal wordt opgesteld, als budget beschouwd. 

Variant 4: de voortschrijdende prognose (diagnostisch)

In deze variant wordt het budget als geheel niet meer gemaakt, maar zal periodiek een prognose van 2 tot 6 kwartalen vooruit worden opgesteld. De resultaten van deze prognose worden afgezet tegen de strategische lijn van de onderneming en zal, daar waar nodig, worden aangepast. Na te zijn geaccordeerd, zal de onderneming op basis van de prognose worden aangestuurd. 

Variant 5: de voortschrijdende prognose (interactief)

Vrijwel identiek aan methode 4, maar daar waar in variant 4 de prognose zo nodig zal worden aangepast aan de strategie, zal bij deze variant de prognose de strategie bepalen.

Welke van bovenstaande varianten het beste bij uw organisatie past is niet zonder meer te bepalen. Wel zijn er een aantal handvatten die richting kunnen geven. Van de vijf genoemde varianten is een budget met een periodieke latest estimate geschikt in een stabiele omgeving. Naarmate de ontwikkelingen op de markten waarin een organisatie zich begeeft dynamischer en minder voorspelbaar zijn, is een frequentere rolling forecast meer van toepassing. 

Verder is het van belang om te bepalen hoever in de toekomst men wil vooruitkijken. De financiële forecast geldt primair als early warning: hoe brengt men de operatie tijdig in lijn met doelstellingen vastgesteld in het budget en strategie?

De lengte van de planningshorizon in de forecast is daarom evenredig met de tijd om de beslissingen over correctieve acties te effectueren. 

Zowel goed als slecht nieuws moet snel naar voren komen in een organisatie. Forecasts vragen om een realistische kijk op de toekomst wetende dat deze nooit 100% juist zal zijn. Forecasting steunt op actiemanagement en het gezamenlijk ontwikkelen van een toekomstbestendige visie. Dit vraagt om discipline, openheid en onderling vertrouwen. Deze gedragsaspecten bepalen de effectiviteit van forecasting, ongeacht de toegepaste methodiek. 

 

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op. Wij komen graag persoonlijk en geheel vrijblijvend langs om u verder te informeren over onze expertise en ervaring op het gebied van forecasting.

Is uw finance & control een volwaardig business partner? Maak het self-assessment!

Om u te ondersteunen hebben wij een ‘Do it yourself Quickscan’ ontwikkeld. Met deze quickscan maakt u inzichtelijk of de basis op orde is van uw finance & control organisatie. Waar liggen de risico’s en waar liggen de kansen? In het onderzoek komen vier kernpijlers aan bod met daaronder vier vragen die u kunt beoordelen van één (onvoldoende) tot vijf (uitstekend). Na het insturen van de testresultaten ontvangt u een one-page rapportage met bijbehorende tips.


WAT WE DOEN

bluefield finance downloads
bluefield finance vraag het onze consultant
bluefield finance over ons